बेसले ७ वडा अध्यक्षलाई थर्मल गन वितरण गर्यो

बेसले ७ वडा अध्यक्षलाई थर्मल गन वितरण गर्यो